Contact opnemen

+34 972 653 955

Privacy policy

Privacy policy Quality Estates S.L.

1- GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BEHANDELING

Bedrijfsnaam: QUALITY ESTATES SL (hierna het “Bedrijf” of de “Verantwoordelijke”). CIF: B17729963
Adres: AVDA. CATALUNYA Nº 8 local 3 – 17252 – SANT ANTONI DE CALONGE – GIRONA
Telefoonnummer: +34 972 653 955
E-mail voor mededelingen op het gebied van gegevensbescherming: info@quality-estates.com

Toepasselijke regelgeving

Ons Privacybeleid is ontworpen in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en in wat niet in strijd is met voornoemde verordening, zoals voorzien in het Spaanse wetgevingskader op het gebied van Bescherming van persoonsgegevens.

Door ons uw gegevens te verstrekken, verklaart u dit Privacybeleid te hebben gelezen en begrepen, en geeft u uw ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de hierin vermelde doeleinden en termijn.

Het Bedrijf kan dit Privacybeleid wijzigen om het aan te passen aan de nieuwe wetgeving, jurisprudentie of interpretatie van het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming. Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangevuld met de juridische mededeling, het cookiebeleid en de algemene voorwaarden die, in voorkomend geval, worden verzameld voor bepaalde producten of diensten, indien deze toegang een bijzonderheid inhoudt op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

1.2 Gedelegeerde voor gegevensbescherming

Het bedrijf heeft een gemachtigde voor gegevensbescherming.

2- DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van uw persoonsgegevens door ons beantwoordt aan de volgende doeleinden:

– Informatie verstrekken over de producten en diensten die ons bedrijf aanbiedt en die op deze website worden beschreven.

– Het contracteren van onze diensten door het accepteren van de bijbehorende begroting / bestelling en / of het ondertekenen van een commercieel contract.
– U per e-mail en/of post nieuws en nieuwtjes over onze entiteit toe te sturen, evenals updates van onze catalogus van producten en diensten.

2.1 Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u uw toestemming geeft totdat u deze intrekt of verzoekt om beperking van de behandeling. In dergelijke gevallen bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen.

– LEGITIMITEIT EN VERZAMELDE GEGEVENS

De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens is de uitdrukkelijke toestemming die wordt verleend door een positieve en bevestigende handeling (het desbetreffende formulier invullen en het vakje aanvinken om het beleid te aanvaarden) op het moment dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt.

3.1 Toestemming om uw gegevens te verwerken

Wanneer hij de voorwaarden invult, het vakje “Ik aanvaard het privacybeleid” aanvinkt en klikt om de gegevens te verzenden, of wanneer hij e-mails stuurt naar het Bedrijf via de daartoe ingeschakelde accounts, verklaart de Gebruiker dit privacybeleid te hebben gelezen en uitdrukkelijk te hebben aanvaard, en verleent hij zijn ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming voor de behandeling van zijn persoonsgegevens volgens de aangegeven doeleinden.

3.2 Gegevenscategorieën

De verzamelde gegevens hebben betrekking op de categorie identificerende gegevens, zoals: Naam en Achternaam, Telefoon, Postadres, Bedrijf, E-mail, alsmede het IP-adres van waaruit u toegang heeft tot het gegevensverzamelingsformulier.

4- VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Binnen ons engagement om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen, informeren wij u dat de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen en hun wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan ze zijn blootgesteld, volgens Art. 32 van de RGPD EU 679/2016

5- TOEWIJZING VAN GEGEVENS

Er is niet voorzien in overdracht van gegevens of internationale overdracht van uw gegevens, behalve in die gevallen waarin de fiscale, commerciële en telecommunicatiewetgeving dat toestaat, en in die gevallen waarin een gerechtelijke instantie ons daartoe verplicht.

6 – GEBRUIKERSRECHTEN
Iedere belanghebbende heeft het recht bevestigd te krijgen of wij al dan niet persoonsgegevens over hem behandelen. Belanghebbenden hebben het recht op toegang tot hun persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op schrapping ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de richtlijn.
die werden verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen de betrokkenen verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij deze uitsluitend zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. Om redenen die verband houden met hun specifieke situatie kunnen de belanghebbenden bezwaar maken tegen de behandeling van hun gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking stopt de verwerking van de gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen.

In overeenstemming met de huidige wetgeving heeft u de volgende rechten: recht op toegang tot uw persoonsgegevens, recht op rectificatie of verwijdering, recht op beperking van uw behandeling, recht op bezwaar tegen behandeling, recht op overdraagbaarheid van gegevens en eveneens recht op herroeping van de verleende toestemming.

6.1. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?
Om hun rechten uit te oefenen, moeten zij contact opnemen met de verantwoordelijke persoon en het desbetreffende formulier voor de uitoefening van het gekozen recht aanvragen. Optioneel kunt u naar de Autoriteit van
Bevoegde controle om aanvullende informatie over uw rechten te verkrijgen. De contactgegevens voor de uitoefening van uw rechten zijn telefoon 972653955 en e-mail:
info@quality-estates.com. Vergeet niet een kopie van een document mee te sturen waarmee wij u kunnen identificeren.

7 – TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
Evenzo, en overeenkomstig de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, het invullen van het verzamelformulier
van gegevens en het aanvinken van het overeenkomstige vakje “Ik aanvaard de verzending van elektronische communicatie”, is het verlenen van de uitdrukkelijke toestemming om naar uw e-mailadres, telefoon, fax of andere elektronische middelen in het verzenden van informatie over de Vennootschap.